پنجشنبه 3 مهر 1399

شرح وظایف معاون توسعه و برنامه ریزی منابع:

 

   -  تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی مرکز ، در قالب مقررات و ضوابط موجود و در راستای هدفهای مورد نظر دانشگاه
 
  -  نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده ، در واحدهای تابعه

  -  نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی و خدماتی و تعمیراتی مرکز

  -  ایجاد هماهنگی بین امور ستادی با وظایف و مسئولیتهای اصلی ، بمنظور دستیابی بهینه و سریعتر به هدفهای مورد نظر .

  -  شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمیسیونها ، سمینارهای اداری و مالی .

  -  انجام مطالعات لازم در زمینه طرحهایی در رابطه با روشهای نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای تابعه به منظور همسویی با جامعه انقلاب اسلامی و نیل به هدفهای نهایی دانشگاه

  -  مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه ها با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده خدمات ارائه شده

  -  مطالعه و بررسی روشهای بهبود بازده نیروها و منابع موجود با توجه به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده منابع انسانی و ... و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی درخصوص اصلاح آن

  -  مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات و سازمان تفصیلی دانشگاه با توجه به توسعه و گسترش فعالیتهای واحدهای دانشگاهی

  -  نظارت بر تخصیص پست ، صدور احکام از لحاظ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت مقررات استخدامی

  -  تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی مرکز بر اساس سیاستها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدهای تابعه و نیازهای پیش بینی شده آتی

  -  نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنماییهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

  -  تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های جاری ، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) وزارت متبوع

  -  مطالعه و بررسی آئین نامه ها و اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی دولت و تهیه گزارشهای مربوط

  -  پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ، طرحها و برنامه ها

  -  تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه

  -  مطالعه و بررسی اهداف چشم انداز دانشگاه  و مرکز در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده