دوشنبه 31 شهريور 1399
       متخصصین علوم آزمایشگاهی
       (به ترتیب حروف الفبا)
     
     
 متخصص بیوشیمی بالینی  متخصص ایمونولوژی  متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
                    
دکتر عباس زواره ای
اطلاعات بیشتر
دکتر نوذر گیوتاج
اطلاعات بیشتر
دکتر کامبیز مظفری
اطلاعات بیشتر
     
 دکترا ژنتیک پزشکی    
     
 دکتر نجات مهدیه
اطلاعات بیشتر