سه شنبه 1 مهر 1399

حفاظت پرسنلی :


نشانه انسان عاقل اینست که هرچه را می داند نگوید امام علی (ع )

هشدار حفاظتی :  

اساس جاسوسی تلفنی بر غفلت وفریب است مواظب غفلت خود و فریب دشمن باشید