سه شنبه 1 مهر 1399

-        آرم تردد

حسب دستور ریاست محترم مرکز کلیه پرسنل محترم مرکز می بایست جهت تردد وسیله نقلیه خود به داخل مرکز دارای آرم تردد بوده و  بر روی خودروی مربوطه نصب نمایند .

مدارک لازم جهت دریافت آرم تردد

حضور پرسنل مرکز بهمراه کارت خودرو به دفتر حراست .