يکشنبه 24 آذر 1398
 
نوع خبر 
 
 
برگزاری بازآموزی یکروزه اداره هیپرتانسیون ریوی ونارسایی قلب راست درکودکان
به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،بازآموزی یکروزه اداره هیپرتانسیون ریوی ونارسایی قلب راست درکودکان در مورخ 19 دیماه 92  با همکاری انجمن بیهوشی قلب ایران وانجمن قلب کودکان ایران وبخش بیهوشی قلب  در مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق سالن B  برگزار می گردد.


يکشنبه 24 آذر 1392  11:7

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 24 آذر 1398  11:11:47
تعداد بازديد از اين خبر : 25312